Mgr. Ján Krajčík, advokát

 

Tománkova 3003/4

841 05 Bratislava

Slovakia

GSM: +421 905 722786

E-mail: jan.krajcik@jkadvokat.sk

www.jkadvokat.sk

 

 

Poskytujem právne služby vo všetkých oblastiach právneho poriadku Slovenskej republiky so zameraním najmä na:

 

·         právo obchodných spoločností, najmä ich zakladanie, zmenu právnej formy, zlučovanie, likvidáciu, prevody obchodných podielov a účasti na nich,

·         právo nehnuteľností, najmä pozemky, stavby, byty, ich prevody a nájom,

·         právo pozemkových spoločenstiev, najmä ich zakladanie, likvidáciu a prevody podielov na spoločnej nehnuteľnosti,

·         bankové a finančné právo, najmä licenčné konania voči NBS, prevody cenných papierov,

·         civilné (občianske) právo, najmä dedičské právo, závety, riešenie susedských sporov,

·         rodinné právo, najmä rozvody, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, výživné,

·         nadácie a občianske združenia,

·         pracovné právo,

·         ochrana osobných údajov

·         ochrana osobnosti, tlačové a mediálne právo,

·         obchodné právo,

·         právne vymáhanie pohľadávok,

·         právny audit (due diligence),

·         právo duševného vlastníctva,

·         riešenie sporov, zastupovanie klienta na súdoch a pred orgánmi verejnej správy,

·         správne právo,

·         stavebné právo,

·         živnostenské právo,

·         ústavné právo a ochrana ľudských práv,

·         zmluvné právo

 

 

 

 

Fakturačné údaje:

 

Mgr. Ján Krajčík, advokát

Tománkova 3003/4, 841 05 Bratislava

IČO: 51 721 821

DIČ: 1047216599

nie som platiteľ DPH

registrácia SAK: licencia č. 7695

bankové spojenie: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK56 8330 0000 0020 0143 8206